A Kabuki actor (title unknown), Toyokuni
A Kabuki actor (title unknown) Toyokuni Back