The Actors Ichikawa Danzo IV and Iwai Kumesaburo I as Kawagoe no Taro Shigeyori and Kyo no Kimi, Toyokuni
The Actors Ichikawa Danzo IV and Iwai Kumesaburo I as Kawagoe no Taro Shigeyori and Kyo no Kimi Toyokuni Back